วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

Quiz ครั้งที่ 2
จาก clip โรงเรียนญี่ปุ่น ที่ได้ชม ได้สาระสำคัญอะไรบ้าง และสอดคล้องกับหลักกากรและทฤษฏีทางการบริหารการศึกษาอะไรบ้าง อภิปราย ถกแถลง แสดงเหตุผลมาให้เข้าใจชัดเจน
แนวข้อสอบFinal
  • อาจารย์ศิริพงษ์ อาจถามดังนี้
รายงานเดี่ยวทำเรื่องอะไร สรุปมา นำไปใช้อะไรกับสถานศึกษา วิชานี้มีอุปสรรคอะไรบ้าง หรือไม่ก็จะถามเรื่องการใช้ทฤษฏีในการบริหารสถานศึกษา ให้เลือกมา
  • แนวข้อสอบอาจารย์อำนวย
จะนำทฤษฏีระบบ มาใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร จงอภิปรายมาให้เห็นทุกขั้นตอน input,  process, outcome, environment, feedback คืออะไร ของโรงเรียนมีอะไรบ้าง

แนวข้อสอบของปีก่อนๆ
    1. แนวคิดใหม่ในการบริหารการศึกษามีความเกี่ยวสัมพันธ์กับเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ กระบวนทัศน์ และยุทธศาสตร์ ให้นักศึกษาพิจารณาแนวคิดสำคัญในการบริหารการศึกษา ต่อไปนี้แล้ววิเคราะห์อภิปลายชี้แจง ว่าแนวคิดเหล่านี้มีหลักการแนวคิดอย่างไร จะนำไปใช้บริหารจัดการศึกษาที่มีกรอบแนวคิดอย่างไร จึงจะช่วยให้การศึกษามีคุณภาพ

    2. ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานของท่านนั้นท่านได้เคยทำงานนั้นๆมาก่อนแล้วไม่มากก็น้อย ขอถามว่าท่านเห็นว่าทฤษฏีการบริหารใดที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อท่านมากที่สุดและท่านได้นำทฤษฎีนั้นๆมาใช้ประยุกต์ในการบริหารงานหรือแก้ปัญหาหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในองค์กรของท่านได้หรือไม่ จงอธิบาย

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

Take Home ครั้งที่ 2 (14 ก.ย.56)
               ให้ศึกษาเกี่ยวกับ  BSC, QCC, TQM, LO, KM, SBM, RBM, WSA, PMQA, Benchmarking, Best PracticeและTheory X Y Z  A J แล้วสรุปใจความสำคัญ และจะนำไปใช้ในองค์การได้อย่างไร
แนวการตอบ
https://www.facebook.com/M62555/posts/494817040558455
http://www.radompon.com/weblog/?page_id=101

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

facebook โทบริหาร5กลุ่ม2

เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมสื่อสารแลกเปลี่ยนกันที่ลิงค์นี่เลยครับ
ภาระงาน EDA 6113 หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1. ข้อสอบอัตนัยปลายภาค 30%
2. รายงานเดี่ยว เลือกทำ 1 ชิ้น 20% ส่งในวันสอบปลายภาค 5 ต.ค. 2556
    2.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในสถานศึกษา >> สภาพปัญหา >> ใช้หลักการ แนวคิดหรือทฤษฎีใดมาใช้แก้ปัญหา >> ผลออกมาเป็นอย่างไร
    2.2  วิเคราะห์บทความวิชาการทางการบริหารการศึกษา โดยวิเคราะห์ประเด็น เชื่อมโยงว่าสอดคล้องกับบทใดบ้าง
    2.3  เขียนบทความเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
3. การมีส่วนร่วมขณะเรียน (การซักถามและการแสดงความคิดเห็น) การทำรายงานกลุ่มตามใบกิจกรรมและการเข้าเรียน 30%
    งานกลุ่ม ใช้เวลานำเสนอ 1 ชั่วโมง  อาจจัดทำคลิปเอง หรือนำคลิปที่เกี่ยวข้องจาก youtube  ตัวสไลด์เสนอเฉพาะประเด็นสำคัญ  เนื้อในตัวเล่มรายงานกลุ่มต้องมีทั้ง 8 กิจกรรม เรื่องที่ไม่ใช่ของกลุ่ม อาจมีเพียง 1-2 หน้า เรื่องที่รับผิดชอบ 8-10 หน้า ส่งในการเรียนวันแรกของวิชาต่อไป

4. การสอบย่อย (Quiz) 20%